Privacy Verklaring

PRIVACY STATEMENT
.
Dit is de privacy verklaring van onze praktijk. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.
.
Onze praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden goed beschermd tegen onbevoegde toegang. Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar.
.
Verzamelde gegevens

In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren.
.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
 • het (elektronisch) verstrekken van herhaalrecepten;
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek.
 • verstrekking van gegevens aan derden – zoals zorgverzekeraars – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen;

.
Ten slotte leggen wij informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag vast (onder andere het gebruikte IP-adres) ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website.
.
Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden

De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
 • onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek);
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
 • anderen, indien:
  • u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak

.
Uw rechten als betrokkene 
.
U heeft de volgende rechten :
        – het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
        – het recht op inzage en afschrift van die gegevens ( voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad )
        – Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
        – Het recht om ( gedeeltelijke ) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens  voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een  wettelijke regeling niet bewaarde moeten blijven.
       – Het recht op toevoegen van een eigen verklaring ( van medische aard ) aan uw
         dossier.
       – Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te
         verzetten.
.
Als u gebruikt maakt van uw rechten , dan kunt u dit kenbaar maken aan de huisartspraktijk HJ de Vries.
Op de praktijk kunt een formulier hiertoe verkrijgen.
( Denk eraan dat wij dan ook uw ID nodig hebben )
.
Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest dan is het van beland dat deze op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Deze staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat de oude huisarts uw dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.
Dit gebeurd in het algemeen via beveiligde email.
.
Vraag of klacht
Heeft u mogelijk een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens ?
Dan gaat de huisarts hierover graag met u in gesprek.

Translate »
Call Now Button